Uw winkelmandje 0 Artikel(en) | € 0.00

ALGEMENE VOORWAARDEN HIT Online Shops service onderdelen

Artikel 1- Definities 
1.
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Consument: Uzelf, zijnde een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de Ondernemer (hierna ook "u" genoemd); 


Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de Consument of Ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt. 


Ondernemer: de onderneming zoals bedoeld in artikel 2 van deze algemene voorwaarden; 
Producten: service onderdelen die via de Website worden aangeboden;

Overeenkomst (op afstand): de overeenkomst waarbij in het kader van een door de Ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Techniek voor Communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Consument en Ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

Website: www.haproserviceonderdelen.nl

Artikel 2 - Exploitant van de Website

HIT Online Shops 

Merumerbroekweg 31 
6049 CW Herten
Email: info@haproserviceonderdelen.nl
KvK-nummer Roermond: 71774181
BTW-identificatienummer: NL851964746B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid
1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van HIT Online Shops service onderdelen en op elke tot stand gekomen Overeenkomst tussen HIT Online Shops service onderdelen en u.

Artikel 4 - Het aanbod
1.Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, zal HIT Online Shops service onderdelen dit nadrukkelijk in het aanbod vermelden.

2.Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Producten, op basis waarvan u een goede beoordeling van het aanbod kunt maken. Als HIT Online Shops service onderdelen gebruik heeft gemaakt van afbeeldingen zijn deze zo veel mogelijk een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden Producten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden HIT Online Shops service onderdelen niet.

Artikel 5 - De Overeenkomst 

1.De Overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid, tot stand op het moment van aanvaarding van het aanbod door u en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
   

2.HIT Online Shops service onderdelen bevestigt onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. De orderbevestiging die u ontvangt na uw aankoop is tevens factuur.

3.HIT Online Shops service onderdelen kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of u aan uw betalingsverplichtingen kunt voldoen alsmede van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst op afstand. Indien HIT Online Shops service onderdelen op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 

4.Voorzover HIT Online Shops service onderdelen zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van Producten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 - Bedenktijd en ontbinding bij levering van service onderdelen 


Bij de aankoop van service onderdelen is geen recht van retour.

Artikel 8 - De prijs en betaling
1.Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden Producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
   

2.De in het aanbod van Producten genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW en exclusief verzend-/aflever- en handlingkosten. Per bestelling wordt een bedrag van EUR 4,95 verzend-/aflever- en handlingkosten in rekening gebracht.

3. U kunt de producten eenvoudig betalen met IDEAL. Betalen via iDEAL: u rekent af via het internetbankierprogramma van uw eigen bank, voor zover deze dienst door uw bank wordt ondersteund.

4.U bent verplicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan HIT Online Shops service onderdelen te melden.

Artikel 9 - Conformiteit en Garantie

1.HIT Online Shops service onderdelen staat er voor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

2.Een door HIT Online Shops service onderdelen, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die u ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van HIT Online Shops service onderdelen jegens de Ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de Overeenkomst op afstand.

Artikel 10 - Levering en uitvoering

1.HIT Online Shops service onderdelen zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van Producten.

2.Als plaats van levering geldt het adres dat u aan HIT Online Shops service onderdelen kenbaar hebt gemaakt op het online-bestelformulier.

3. Levering van de producten vindt uitsluitend plaats binnen Nederland, België en Luxemburg.   Producten op voorraad zullen - mits voor 9:00 uur besteld en betaald binnen 2-4  werkdagen worden geleverd, tenzij een langere termijn is afgesproken.

4.Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, kunt u samen met HIT Online Shops service onderdelen in onderling overleg overeenkomen om een vervangend artikel beschikbaar te leveren.

5.Het risico van beschadiging en/of vermissing van Producten berust tot het moment van levering aan u bij HIT Online Shops service onderdelen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 - Toepasselijk recht

Op alle Overeenkomsten tussen HIT Online service onderdelen en u waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.